ระเบียบปฏิบัติของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

1. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องมีเวลาปฏิบัติงานครบ 1 ภาคเรียน ยกเว้นกรณิจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากผู้บริหารโรงเรียน
2. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องแต่งกายตั้งแต่งเส้นผมจรดรองเท้า และใช้เครื่องแบบนักษึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่แนบมา
3. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ต้องห้ามการพนัน อบายมุข สิ่งเสพติดทุกอย่าง ชู้สาว รวมไปถึงการกระทำที่ผิดคุณธรรมทั้งในและนอกเวลาปฏิบัติงานเด็ดขาด
4. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องปฏิบัติตามคำตักเตือนและคำแนนะนำของครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อำนวยการ อาจารย์พี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศอย่างเคร่งครัด
5.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องไปถึงโรงเรียนฝึกประสบการณ์เวลานอกโรงเรียนเข้าอย่างน้อย 30 นาที เวลากลับที่พักหลังจากโรงเรียนเลิกแล้ว 30 นาทีอย่างน้อย
6. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องลงเวลาการทำงานและกลับตามความเป็นจริงในบัญชีลงเวลาการทำงานที่โรงเรียนจัดทำ
7. การขออนุณาตลาป่วย นักศึกษาจะต้องยื่นในลาตามระเบียบของทางราชการต่อครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ หรือผู้อำนวยการ ให้ส่งใบลาในวันที่ป่วยหรือวันแรกที่กลับมาทำการสอนหลังจากหายป่วยแล้ว
8. ในระหว่างเวลาราชการ ถ้านักศึกษามีความจำเป็นจะต้องออกนอกบริเวณโรงเรียนให้นักศึกษาขออนุญาตจากอาจารย์พี่เลี้ยง หรือผู้บริหารโรงเรียน และปฏิบัติตามระเบีบยการออกนอกบริเวณของโรงเรียนตามระบุในสัญยาที่ทำไว้กับฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
9.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ของโรงเรียน เช่นเดียวกับครูประจำการขั้นทดลองปฏิบัติตามระเบียบต่างๆของโรงเรียน เช่นเดียวกับครูประจำการขั้นการทดลองปฏิบัติงานจึงไม่มัสิทธิลากิจ ยกเว้นกรณีได้รับอนุญาตจากผู้บิหารโรงเรียน
10.นักศึกษาฝึกประสบการณื ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องรายงานให้ ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ หรือผู้อำนวยการ และอาจารย์นิเทศทราบทันที ถ้ามีเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่โรงเรียน มหาวิทยาลัย นักเรียน หรือตัวนักศึกษาเอง
11. นักศึกษาควรปรึกษาอาจารย์พี่เลี้ยงเกี่ยงกับการทำแผนการสอน และต้องส่งแผนการสอนให้อาจารย์พี่เลี้ยงตรวจล่วงหน้าก่อนสอน 1 สัปดาห์
12. นักศึกษาที่เป็นประธานหน่วยฝึกประสบการณ์ ขั้นการสอนในสถารศึกษา 1 จะต้องรายงานการมาสาย ขาด การลาป่วย ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ในโรงเรียนให้อาจารย์นิเทศก์ทราบทุกครั้งที่มาทำการนิเทศ และสรุปเป็นลายลักษณือักษรส่งฝ่ายฝึกประสบการณืในวันสัมมนาทุกครั้ง และวันปัจฉิมนิเทศ
13. นักศึกษาจะต้องมีการประชุมหารื เพื่อวางโครงการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาต่างตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ และเลขานุการหน่วยต้องจดบันทึกไว้ในสมุดรายงานการประชุมทุกครั้ง และส่งฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในวันสัมมนาและปัจฉิมนิเทศ
14. นักศึกษาฝึกประสบการณื ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ที่พักในบ้านพักของโรงเรียน จะต้องไม่นำบุคคลภายนอกมาค้างคืนในบ้านพัก การไปค้างคืนที่อื่นจะต้องแจ้งให้ทางอาจารย์ที่รับผิดชอบเรื่องที่พักทราบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง
15.ถ้านักศึกษาประพฤติตนไม่เหมาะสมกับการเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณืวิชาชีพครู แม้นักศึกษาได้รับการว่ากล่าวตักเตือนแล้วก็ยังไม่แก้ไขปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให้นักศึกษาพ้นสภาพการฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ในภาคเรียนนั้น

วันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2552

บันทึกประจำวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2552

เช้านี้วันที่นักเรียนเปิดเทอมวันแรก มาโรงเรียนแต่เช้า ลงชื่อแล้วนั่นประชุมกับนักศึกษาฝึกสอนด้วยกันเกี่ยวกับคาบการสอน
เสร็จก็เข้าแถว ช่วงเช้าให้นักเรียนทำความสะอาดห้องคอมพิวเตอร์ 1 และ 2 แล้วลงมาช่วยงานที่ฝ่ายวิชาการในการให้นักเรียน
แก้ 0 ร มส แล้วก็พิมพ์ใบอนุโมทนาบัตรให้ ผู้อำนวยการ เสร็จก็พิมพ์งานให้ อ.ดวงพร และ อ.วิชัย

วันอังคารที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2552

บันทึกประจำวันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม 2552

ตื่นนอนตอน 6 โมงเช้า ทำธุระส่วนตัว แต่งตัว เก็บกระเป่าเสื้อผ้า เตรียมไปโรงเรียนครับ
วันนี้เป็นวันแรกที่จะมาค้างที่โรงเรียนครับ มาถึงโรงเรียน 7.15 น. เซ็นชื่อครับ
แล้วก็กรอกเกรดในโปรแกรม Student ให้ ฝ่ายวิชาการ 5 เล่ม ครับ
พอเสร็จ ผอ. ให้ทำ อนุโมทนา บัตร ให้ ครับ พอเสร็จ ก็ เข้าประชุม ตอน 10.00 น
วันนี้ประชุมนานหน่อยครับ เพราะต้องเตรียมความพร้อม เรื่อง สมศ จะเข้าประเมินโรงเรียน
พอประชุมเสร็จก็ไปทานข้าวครับ เสร็จแล้วกลับมาช่วยพี่นุช ฝ่ายวิชาการติดประกาศนักเรียนที่ ติด 0 ร มส
พอเสร็จก็เย็นพอดี ก็มาบ้านพักครับ

บันทึกประจำวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2552

เช้านี้คือวันแรกที่ต้องออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2 ก็ตามระเบียบครับ
ออกเดินทางจาก อ.จอมบึง ด้วยรถมอเตอร์ไซต์ ไป โรงเรียนบ้านคาวิทยา
ระยะ 35 กิโลเมตรครับ มาถึงก็พาน้อง ๆ ที่มาฝึกสอนด้วยกัน เทอมนี้ เอกสังคมศึกษา มา 2 คน ครับ
เข้ารายงานตัวกับท่านผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ท่านก็ให้การต้อนรับอย่างดีเช่นเคยครับ
เสร็จแล้วก็จัดแจงพาน้องเข้าที่พัก ที่บ้านพักครูหลัง 1 ครับ พอตอนเย็นก็กลับ อ.จอมบึงครับ